Regulamin sklepu internetowego MyDream.pl

§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mydream.pl Podstawy prawne niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016. poz.1030)
2) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
3) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2016 poz. 380),
4 ) Ustawa z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
1) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mydream.pl za pośrednictwem którego Sprzedający dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.
2) Sprzedający – Mydream.pl prowadzony jest przez „Mydream” Michał Ibrom z siedzibą pod adresem Zabrze ul. Wolności 10 41-800 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem regon 241780008 posiadającą NIP 6482447144 zwanym dalej Mydream lub także Administratorem danych będącym właścicielem Sklepu;
3) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego w Sklepie;
6) Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;
7) Umowa – umowa sprzedaży Towaru, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji;
8) Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje Zamówienia;
9) Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Kupującego, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta;
10) Dane – dane Kupującego, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji zamówienia;
11) Konto – indywidualne konto Kupującego utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu;
12) Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy; 13) Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Kupują;
14) Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Kupującego podczas dokonywania Zamówienia;

1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
2. Przez dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.
3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedającego i jest prawnie chroniona.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że kontakt ze Sprzedającym dotyczący realizacji zamówień oraz świadczenia Usług odbywa się: – drogą mailową na adres: mydream@mydream.pl – drogą telefoniczną, pod numerem: 535 563 530 – listownie – Mydream Michał Ibrom, 80-297 Banino ul. Miła 5/2

§2 Zamówienia

Zamówienia można składać :
1. poprzez stronę internetową sklepu www.mydream.pl
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – mydream@mydream.pl lub telefonicznie – 535 563 530 na wszystkie towary aktualnie dostępne w sklepie internetowym www.mydream.pl
3. Zamówienia w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wysyłki towaru, do godz. 24.00.
6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Wiążąca Kupującego oraz Sprzedającego jest cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania zamówienia.
7. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Kupującego Płatności. Nie dotyczy to zamówień składanych przez Kupujących z opcją Płatności przy odbiorze Towaru.
8. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail potwierdzająca fakt przyjęcia zamówienia do realizacji

§3 Formy Płatności

1. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
1) przedpłata – zwykły przelew bankowy na konto
2) e-przelew bankowy poprzez serwis PAYPALL
3) e – przelew za pośrednictwem serwisku PayU
4) za pobraniem poprzez firmę kurierską.
2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej wskazanej w §3 ust.1 pkt.1, opłatę należy dokonać na konto: mBank 68 1140 2004 0000 3102 7143 5548 1. W przypadku wyboru płatności elektronicznych wskazanych w §3 ust. 1 pkt. 1 – 3, dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§4 Dostawa

1. Przesyłki opłacone z góry zwykłym przelewem bankowym lub przy wykorzystaniu serwisu płatności PAYPAL/ PayU są wysyłane do 3 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
2. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Przybliżony czas dostarczenia przesyłki kurierskiej wynosi 2 dni robocze od dnia nadania.
4. Do wysyłanego towaru Sprzedający dołącza rachunek lub na życzenie Kupującego fakturę.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności Towaru lub innych wad Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 7 niniejszego Regulaminu.
6. Kupujący ma także możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru oraz jego wymianę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

§5 Zwroty – odstąpienie od umowy

1. Sprzedający zapewnia Kupującemu możliwość odstąpienia od Umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od odebrania przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
2. W celu dokonania zwrotu Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana ta była dokonana w ramach zwykłego zarządu.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie po odstąpieniu od umowy , jednak nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym wraz z metkami i dowodem zakupu na adres: Mydream ul Miła 5/2 80-297 Banino .
6. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
7. Konsument przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące czynnikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta.
8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy do Konsumenta.
9.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.Kupujący może wyrazić zgodę na zwrot kosztów, o których mowa w ust. 7 na wskazany przez siebie w formularzu odstąpienia od umowy rachunek bankowy.

11.

Zgodnie z art. 38. pkt. 3 o prawach konsumenta :

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6 Wymiana Towaru

1. Kupującemu przysługuje także uprawnienie wymiany zakupionego towaru na inny, pod warunkiem odesłania go w stanie nie przekraczającym stanu zwykłego zarządu, w stanie niezmienionym ( w orginalnym opakowaniu z przyczepioną metką )w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Za datę odesłania towaru uważa się datę nadania przesyłki.
3. W celu dokonania wymiany Towaru Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu.
4. W celu skorzystania z uprawnienia wymiany towaru, należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać towar na adres Mydream ul. Miła 5/2 80-297 Banino
5. Kupujący przygotowuje Towar w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu (w szczególności: paragon, faktura VAT, wyciąg z konta).
6. Koszty przesyłki wymienianego towaru pokrywa Kupujący. Towar powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed naruszeniem w transporcie.
7.Ewentualne różnice w cenie wymienianych towarów zostaną wyrównane poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w formularzu wymiany towaru.

8. Zgodnie z art. 38. pkt. 3 o prawach konsumenta :

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7 Gwarancja i reklamacje

1. Gwarantem jest „Mydream” Michał Ibrom z siedzibą pod adresem Zabrze ul. Wolności 10 41-800 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem regon 241780008 posiadającą NIP 6482447144, właściciel marki mydream.pl
2. Wszystkie oferowane przez Gwaranta towary są nowe i są objęte gwarancją w zakresie wad ukrytych powstałych z winy producenta.
3. Udzielona gwarancja jest ważna wyłącznie po przedłożeniu oryginału dowodu zakupu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wskazanej na dowodzie zakupu. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.
5. Gwarancja nie obejmuje: naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych, przebarwień odzieży, jawnych usterek i uszkodzeń widocznych w dniu zakupu, uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania.
6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar na własny koszt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
7. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wyczyszczony, bez jakichkolwiek zabrudzeń i wad pod względem higienicznym tzn. spełniający zasady ogólnej higieny.
8. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od daty otrzymania. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, w ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się, w terminie do 21 od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego:
a) w pierwszej kolejności usunąć wadę towaru będącą przedmiotem reklamacji
b) wymienić towar na nowy, gdy usunięcie wady jest niemożliwe,
c) zwrócić równowartość zakupionego towaru w przypadku braku możliwości usunięcia wady lub wymiany na towar nowy, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub gotówką w miejscu zakupu towaru.
9. W przypadku nie wywiązania się przez Gwaranta z terminów określonych w Warunkach Gwarancji, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy Kupna na warunkach określonych w § 5 niniejszego Regulaminu.
10.Kupujący traci prawa gwarancyjne, gdy towar był nadal użytkowany po pojawieniu się domniemanej wady będącej przedmiotem gwarancji. Kupujący traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub naprawy towaru wykonanej we własnym zakresie.
11.W celu sprawdzenia zasadności reklamacji, towar może być oddany przez Gwaranta do oceny rzeczoznawcy.
12.W przypadku opinii rzeczoznawcy uznającej reklamację Kupującego za nieuzasadnioną, Kupujący pokrywa koszt odesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji.
13.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14.Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
15.Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 14 powyżej.
16.Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedającym Umów.
17.Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Kupujący niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
18.Formularze wniosków, o których mowa w ust. 17 powyżej dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
19.Kupujący będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl.

§8 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zwane dalej „RODO” poniżej dowiesz się, jak Mydream przetwarza Twoje dane osobowe:
1. Administratorem danych Kupującego jest Sprzedawca Mydream – Michał Ibrom z siedzibą przy ul. Banino 80-297, 5/2 Miła wpisany do rejestru pod numerem REGON: 241780008, numer identyfikacji podatkowej: 6482447144,
2. Administrator danych przetwarza dane Zamawiającego w celach realizacji zamówienia, a także za dodatkową zgodą, do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione a także nikomu nie udostępniane zgodnie z Ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej sklepu, w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Kupujący zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem mydream@mydream.pl. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory mogą być rozstrzygnięte przez Sąd Polubowny lub podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta

Wykaz załączników:
1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
2. Formularz odstąpienia od umowy
3. Formularz reklamacyjny